KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I

DOSTAWCÓW FIRMY AGRO-INSTAL

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych )

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma AGRO-INSTAL Stary Bazanów 139

08-500 Ryki

2. Dane kontaktowe Inspektora danych : e-mail: rodo.agroinstal@o2.pl oraz telefon 81 8654512

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych w celu realizacji umowy lub procesów handlowych.

4. Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów

prawa.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10lat.

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

8. Przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych.

10. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest

dobrowolne.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. i może być zmieniony przez 

Agro-Instal  z ważnych przyczyn: wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu, zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Agro-Instal, istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Agro-Instal,  poprawy przez Agro-Instal bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych, rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego.

3. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym przez Agro-Instal jednak nie wcześniej niż 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronach internetowych Agro-Instal. Połączony z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Towarów ze Sklepu Internetowego ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

4. Istnieje możliwość nieodpłatnego zapoznanie się z treścią regulaminu, jak również nieodpłatnego pobrania wersji elektronicznej lub sporządzenie wydruku na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.sklep.agroinstal.pl, gdzie można się zapoznać z aktualną treścią regulaminu.

5. W przypadku sporów powstałych pomiędzy Konsumentem a Agro-Instal. zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).

6. W przypadku umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r. zastosowane będą przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. i szczególnych warunków sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176, ze zm.) i ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U.  2012 r., poz. 1225.)

Product added to wishlist
Product added to compare.