Regulamin Sklepu Internetowego - www.sklep.agroinstal.pl

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego 

www.sklep.agroinstal.plSklep prowadzi AGRO-INSTAL Adam Kulik 08-500 Ryki, Stary Bazanów 139 NIP: 716-120-61-30 Regon: 430938199 zwanym dalej sprzedawcą.

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 

adres poczty elektronicznej: poczta@agroinstal.pl , handel@agroinstal.pl ;

pod numerem telefonu: +48 81 865 45 12;

formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej 

www.sklep.agroinstal.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4.Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

7. Regulamin – niniejszy dokument;

8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Pomyłki przy dostawie

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rodzaju bądź ilości dostarczonego towaru klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Agro-Instal Poprzez wypełnienie protokołu niezgodności dostawy i przesłanie go na adres e-mail poczta@agroinstal.pl lub bezpośrednio na adres głównej siedziby Agro-Instal.

 

Uszkodzenie towaru w transporcie

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kurier ma obowiązek w obecności kuriera na miejscu wypełnić protokół szkody.

2. Protokół szkody posiada zawsze Kurier.

3. Protokół szkody należy uważnie przeczytać z uwzględnieniem zgodności danych oraz informacji i opisem stanu rzeczywistego paczki, ewentualnych uszkodzeń i niezgodności.

4. W sytuacji napotkania odmowy możliwości sprawdzenia towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, należy spisać numer pracownika firmy kurierskiej oraz jego imię i nazwisko. Następnie dane te jak najszybciej przekazać do Działu Obsługi Klienta Agro-Instal  81 8654512 lub 694803638. Ewentualnie na adres e-mail poczta@agroinstal.pl Przyspieszy to działanie w celu wyjaśnienia sprawy.

5. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym i powiadomić Dział Obsługi Klienta Agro-Instal tel. 81 8654512 lub 694803638. Ewentualnie na adres e-mail poczta@agroinstal.pl

Product added to wishlist
Product added to compare.